Fred i världen

EU:s historia

Efter andra världskriget fanns det en gemensam önskan i Europa om att förhindra att ett liknande krig någonsin skulle ske igen. För att bevara freden i Europa bildade man Europeiska kol- och stålgemenskapen på initiativ av fransmannen Jean Monnet och Frankrikes dåvarande utrikesminister Robert Schuman. Schuman lade fram förslaget till gemenskapen, Schumandeklarationen, den 9 maj 1950, i vilken han bland annat skrev att ett enat Europa var en förutsättning för att undvika nya krig. Tanken var att man genom en överstatlig organisation som kontrollerade den franska och tyska kol- och stålproduktionen skulle kontrollera de material som behövdes för att skapa krigsmateriel, och därmed förhindra att krig utbröt.

De första länderna att underteckna fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) var Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Det skedde den 18 april 1951 i Paris. I samband med detta bildades också världens första överstatliga organisation.

Ett försök gjordes initialt att inleda ett försvarsamarbete inom gemenskapen. Försöket gick så långt att medlemsländerna den 27 maj 1952 undertecknade fördraget om upprättandet av Europeiska försvarsgemenskapen. Däremot skulle det dröja länge innan medlemsländerna ratificerade fördraget, och i Frankrike ratificerades det aldrig överhuvudtaget: den 30 augusti 1954 avslog den franska nationalförsamlingen fördraget, och försvarsamarbetet rann ut i sanden. Istället fokuserade gemenskapen på ett samarbete inom ekonomi och energipolitik. Man ville bland annat ha en gemensam tullunion, och samarbeta kring atomenergifrågan. Detta ledde till att två nya organisationer bildades: EEG (Europeiska ekonomiska gemenskapen) och Euratom (Europeiska atomenergigemenskapen). De tre organisationerna (EKSG, EEG och Euratom) förenades den 1 juli 1967 genom fusionsfördraget till EG, Europeiska gemenskaperna. Under 1980-talet ökade intresset inom gemenskaperna att även samarbeta utrikespolitiskt och säkerhetspolitiskt. Detta ledde till fördraget om Europeiska unionen, som skrevs under 1992 i Maastricht i Nederländerna, och i och med det grundades den politiska unionen EU, Europeiska unionen.450px-Robert_Schuman_grave

Idag kan de fredstankar som EU grundades på kännas avlägsna med tanke på alla politiska frågor som EU hanterar. Bland annat har de kritiserat Sveriges spelmonopol i samband med en handlingsplan för internetspel som EU-kommissionen tagit fram, som ska verka för att förbättra konsumentskyddet och stoppa uppgjorda matcher vid spel online.

Hittills har EU i vilket fall uppfyllt sitt syfte: vi har inte upplevt krig i Europa sedan andra världskriget.