Fred i världen

Fred

Kort och gott skulle man kunna säga att fred är motsatsen till krig. Det är ett tillstånd av harmoni, fritt från konflikter och även fritt från rädsla för våld. Ordet fred används också för att beskriva att en internationell konflikt avslutats. Termen fred används även i samband med inre konflikter innebärande att man har uppnått ro eller jämvikt i sinnet.

Inom fredsforskningen finns det två skolor – positiv respektive negativ fred.

 

Positiv fred
Positiv fred innebär att olika nationer och sociala grupper gemensamt strävar mot att upprätthålla fredsrelationer.

Den här skolan är inte direkt statscentrerat som negativ fred. Här framhålls att det även vid frånvaron av direkt våld, människor skadas och dör, både psykiskt och/eller fysiskt. Även med respekt för människors lika värde och mänskliga rättigheter. Därmed kan de inte leva ett fullvärdigt liv. Grunden är strukturell ojämlikhet i samhället. Denna ojämlikhet kan återspeglas i institutionellt våld, frånvaron av lika möjligheter, att människor exploateras, med mera. Positiv fred kan endast uppnås då det strukturella våldet har avlägsnats och i dess ställe jämlikhet, integration och frihet realiserats. Den positiva fredskolan har vunnit mark på bekostnad av den negativa, vilket innebär att strävan efter positiv fred är en ständigt pågående process utan slut.Fred 2

 

Negativ fred
Negativ fred kallas det som är en avslutning på ett krig. Det kan även beteckna det speciella tillstånd som råder mellan två krig. Negativ fred är huvudsakligen statscentrerad. Man utgår från att alla sociala enheter ytterst vilar på våld. Innebärande att den starkaste parten alltid tar till våldet för att kuva den svagare varmed man vinner fördelar. Vilket kan betyda att relationen bibehålls och därmed lugnet. Genom detta synsätt görs freden negativ eftersom den inte ses som ett naturligt tillstånd utan endast som ett motsatsförhållande till kriget. Dock med innebörd att ett självklart mål är att undvika krig. Enligt den här skolan arbetar man ihärdigt för att i det längsta skjuta upp kriget. Vilket låter sig göras genom att de aktuella staterna kan skapa allianser genom olika traktat och pakter. Vilket görs genom att man på så sätt bibehåller maktbalansen och därmed avskräcker andra stater från aggressioner.

 

Internationella fredsdagen
Den internationella fredsdagen infaller den 21 september varje år. Fredsdagen är FN:s sätt att vädja till världens länder om ett 24 timmar långt eldupphör och icke-våld. Åtminstone en gång om året.

Så den här dagen är en av de internationella dagar FN har instiftad för fred på jorden. Människor över hela världen ombeds också att deltaga i en tyst minut mitt på dagen.

2001 antogs en resolution i FN:s Generalförsamling som fixerade dagen till datumet 21 september. FN:s generalsekreterare brukar ringa i Fredsklockan, vid FN:s högkvarter i New York.

Taggar: